Fred Piek Zanger van Folksongs

2019

27 september
Vlaardingen, De Harmonie
Fred Piek en Marjolein Meijers dubbelconcert

zaterdag 19 oktober
Middelburg, Brasserie Drvkkery
Fred Piek, solo

2020

zondag 16 februari
Sibrandahûs, Kloosterkapel
Fred Piek en Sido Martens, dubbelconcert